Biểu mẫu dành cho nghiên cứu sinh

 1. Mẫu báo cáo kết quả học tập (6 tháng)

 2. Mẫu báo cáo kết quả học tập (12 tháng)

 3. Giấy đồng ý hướng dẫn NCS

 4. Hướng dẫn viết luận án tiến sĩ

 5. Hướng dẫn viết Tài liệu tham khảo
 6. Mẫu bìa luận án 

 7. Đơn xin bảo vệ luận án  

 8. Giấy xác định sử dụng số liệu cho bảo vệ luận án
 9. Bản trích yếu luận án 

 10. Mẫu thông tin Luận án Tiến sĩ đưa lên trang web 

 11. Danh sách cơ quan và cá nhân gửi đọc tóm tắt luận án 

 12. Giới thiệu danh sách Hội đồng chấm luận án Phiên chính thức 

 13. Tóm tắt lý LLKH dùng cho cán bộ khoa học tham gia Hội đồng chấm luận án TS lần đầu

 14.  Lý lịch khoa học (Cho cán bộ hướng dẫn)

 15.  Lý lịch khoa học (Cho giảng viên) 

 16. Lý lịch khoa học (Cho nghiên cứu sinh)

 17.  Mẫu Bản giải trình theo góp ý của Hội đồng, Phản biện kín