Lĩnh vực nghiên cứu

Các nội dung nghiên cứu chính của phòng tập trung theo các hướng sau:

  • Nghiên cứu sản xuất các protein dược phẩm tái tổ hợp dùng cho y tế.
  •  Phân tách, nghiên cứu tính chất và cơ chế phân tử tác động của các neurotoxin peptid từ nọc độc bò cạp và rắn.
  •  Xây dựng các bộ sinh phẩm (KIT) phát hiện các tác nhân gây bệnh cho người và động vật trên cơ sở các protein đặc hiệu tái tổ hợp.
  •  Nghiên cứu sản xuất các vaccine tái tổ hợp dùng cho gia cầm.
  • Mô hình và mô phỏng tương tác phân tử của peptid và thụ thể để chế tạo thuốc.