Công trình khoa học

Các đề tài, dự án của phòng đã và đang thực hiện

Hợp tác với Nhật Bản

1.Tổ chức UNU-Kirin Co. Nhật Bản tài trợ, 1999-2000, Construction and application of the recombinant amylases for efficient bioconversion of raw starch.
2.Tổ chức UNU-Kirin Co. Nhật Bản tài trợ, 2005-2007: Development of recombinant vaccine for poultry against salmonella.
3.Tổ chức UNUWA Nhật Bản tài trợ, 1999-2000, Screening for raw starch digesting microorganisms.

Xem tiếp...