Staff Researchers

Name

E-Mail

Telephone

Quyen Dinh Thi, Prof. Dr.

quyen@ibt.ac.vn

(+84)-4-3994-1160

Nguyen Thi Ngoc Dao, Prof. Dr.

nndao@ibt.ac.vn

 (+84)-4-3756-8260

Vu Van Hanh, Dr.

vvhanh2003@gmail.com

 (+84)-4-3756-8260 

Do Thi Tuyen, Dr.

dothituyen@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Ly Thi Bich Thuy, PhD student

lbthuy2000@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Le Thi Thu Giang, PhD student

ltgiang @yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Le Thi Thuy Duong, PhD student

thuyduongbio@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Nguyen Thi To Nga, PhD

nga_ibt@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Nguyen Sy Le Thanh, MSc

nslthanh@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Nguyen Thi Thao, MSc

thaoibt1980@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Nguyen Thi Anh Tuyet, BSc

anhtuyetbio@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Le Thanh Hoang, Eng

thanhhoang24_10@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Dao Thi Tuyet, BSc

dttuyetram@yahoo.com.vn

  (+84)-4-3756-8260

Nguyen Thi Hien Trang, BSc

nguyenhientrang_nd@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260

Le Đinh Quyen

ledinhquyen87@gmail.com

  (+84)-4-3756-8260

Vu Thi Thu Hang, BSc student

vtthuhang@yahoo.com

  (+84)-4-3756-8260