Staff Researchers


Name

E-mail

Telephone

Phan Van Chi, Prof

chi@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Nguyen Bich Nhi,  Assoc. Prof

nbnhi@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Nguyen Thi Kim Dung

kdung61@gmail.com

   +844 3791 36 57

Le Thi Bich Thao, Dr

lethao@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Pham Đinh Minh

minhphd@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Tran The Thanh, M.Sc

tranthethanh@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Nguyen Thi Minh Phương, M.Sc

phuong@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Tran Thị Minh Nguyet M.Sc,

minhnguyet@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Bui Thi Huyen, M.Sc.

buihuyen@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Nguyen Tien Dung

ntdung@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57

Pham Duc Dan

 phamducdan2008@gmail.com

   +844 3791 36 57

Do Huu Chi, M.Sc,

dhchi@ibt.ac.vn

   +844 3791 36 57