Phòng Vi sinh vật phân tử

  • Trưởng phòng: PGS. TS. Đồng Văn Quyền
  • Địa chỉ: Nhà B4
  • Điện thoại: 04 37563386        Fax: 04 37914815      
  • E-mail: dvquyen@ibt.ac.vn / dvquyen@gmail.com

Thông tin: Kỷ yếu 20 năm Phòng Vi sinh phân tử

Phòng Vi sinh vật học phân tử (VSVHPT) được thành lập từ tháng 5 năm 2000 trên cơ sở sát phập 2 phòng Vi sinh Môi trường và Phòng Sinh học phân tử của Viện Công nghệ Sinh học.

Hiện nay, Phòng VSVHPT có 20 cán bộ, với 2 Phó giáo sư, 3 tiến sỹ, 4 thạc sỹ, 4 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học, 1 cử nhân, 2 kỹ sư và 2 kỹ thuật viên, trong đó 10 cán bộ trong biên chế và 9 cán bộ hợp đồng (7 cán bộ hợp đồng ký với Viện và 2 cán bộ hợp đồng ký với phòng).

Ngoài nghiên cứu khoa học, phòng còn tham gia đào tạo đại học và sau đại học cho các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu khác nhau. Kết quả đào tạo của phòng được thống kê như sau:

Đã tham gia hướng dẫn và đào tạo được 2 nghiên cứu sinh và hiện đang hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh. Đã đào tạo được 22 thạc sĩ và 76 Cử nhân, Kỹ sư.
Trong mười năm trở lại đây, phòng đã có một công trình được cấp bằng bản quyền giải pháp hữu ích, một công trình đăng ký bản quyền giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn, hơn một trăm công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí và hội nghị khkhác nhau và hơn hai mươi trình tự gen đã được đăng ký trong Ngân hàng Dữ liệu Gen Quốc tế.