Phòng Vi sinh vật đất

  • Địa chỉ: Phòng 506 - 507. Nhà B4 
  • Phụ trách phòng: TS. Phan Thị Hồng Thảo
  • Điện thoại: 04 37916882       Fax: 04 38363144       
  • E-mail: pthongthao@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật đất là một trong 21 đơn vị nghiên cứu được thiết lập cùng với sự ra đời của Viện Công nghệ sinh học năm 1993.

Những cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

  • Từ năm 1993 đến nay, Phòng Vi sinh vật đất do các cán bộ nghiên cứu sau đây quản lý
  • TS. Nguyễn Thị Phương Chi - Trưởng phòng (1993-8/2002)
  • TS. Nguyễn Ngọc Dũng – Trưởng phòng (9/2002-6/2009)
  • PGS.TS. Quyền Đình Thi –Phụ trách phòng (6/2009-12/2009)
  • TS. Nguyễn Huy Hoàng – Phụ trách phòng (1/2010-2012)

Hiện nay, phòng Vi sinh vật đất có 02 tiến sỹ và 02 thạc sỹ.