Thông tin luận án NCS. Ngô Văn Quang

  • Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học các loài hải miên Dysidea cinerea, Haliclona subarmigera và Petrosia nigricans"
  • Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 62 42 01 16
  • Họ và tên Nghiên cứu sinh: Ngô Văn Quang
  • Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phan Văn Kiệm

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Phương

  • Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Lần đầu tiên thành phần hóa học các loài hải miên Dysidea cinerea, Haliclona subarmigeraPetrosia nigricans ở biển Việt Nam đã được nghiên cứu với 23 hợp chất thứ cấp được phân lập, trong đó có 11 hợp chất có cấu trúc hóa học mới.
2. Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào in vitro của 23 hợp chất đã phân lập trên 8 dòng tế bào ung thư gồm Hep-G2 (ung thư gan), KB (ung thư biểu mô), LU-1 (ung thư phổi), MCF-7 (ung thư vú), LNCaP (ung thư tuyến tiền liệt), SW-480 (ung thư ruột kết), MKN-7 (ung thư dạ dày) và HL-60 (ung thư bạch cầu).
3. Đã xác định độ độc cấp của hoạt chất HS4 với giá trị LD50 > 5000 mg/kgP. Đối với độc tính bán trường diễn, ở mức liều khảo sát 200 mg/kgP, hoạt chất HS4 không ảnh hưởng tới sự phát triển của trọng lượng cơ thể, không độc với cơ quan tạo máu, không ảnh hưởng tới chức năng gan và thận (thông qua thông số sinh hóa ALT, AST, ure và creatinin) và không gây tổn thương mô gan, lách, thận. HS4 an toàn ở mức liều khảo sát trên thỏ thực nghiệm.
4. Hợp chất HS4 có hoạt tính diệt tế bào ung thư sarcoma 180 với giá trị IC50 = 30,3 µM và theo cơ chế apoptosis.
5. Trên mô hình tạo khối u ác tính dạng báng ở chuột nhắt trắng dòng Swiss bằng cấy ghép tế bào ung thư ngoại lai sarcoma 180, HS4 ức chế sự phát triển khối ung thư tới 63,14%, đạt hiệu lực kháng u (++) cao hơn so với thuốc đối chứng 6-MP (+) (theo thang đánh giá Itokawa).