Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường

  • Trưởng phòng: TS. Đinh Thị Thu Hằng
  • Địa chỉ: Phòng 603-604, Nhà B4
  • Điện thoại: 04 38360892       Fax: 04 38363144      
  • E-mail: thuhang2910@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học tái tạo môi trường được thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2011 theo Quyết định số 141/QĐ-CNSH. Tiền thân của phòng Công nghệ tái tạo môi trường là phòng Công nghệ sinh học môi trường được thành lập năm 1998. Hiện nay, phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường có 1 Giáo sư, 2 Tiến sỹ, 2 Thạc sỹ, 2 học viên cao học.