Phòng Quản lý tổng hợp

Tên phòng: Phòng Quản lý tổng hợp
Điện thoại: 04 38362599            Fax: 04 38363144 

Phó Trưởng phòng/Phụ trách phòng: TS. Lâm Đại Nhân
Điện thoại: 04 38362599           E-mail:
nhan@ibt.ac.vn