ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2017

Đánh giá thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 4 năm 2017 của Viện Công nghệ sinh học.

Xem chi tiết tại đây