Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Trần Đình Mấn, Nguyễn Thế Trang, Phạm Thanh Hà, Phan Thị Tuyết Minh, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Việt Cường, Nguyễn Đình Hùng .

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 3:

Tập,(số),trang: 1468-1473.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1437
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014