Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Dũng

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật đất

Đăng tại: Kỷ yếu năm 2000 -2001 Viện Công nghệ Sinh học:

Tập,(số),trang: 378- 384.

Số ISBN:

Năm: 2001Số lần xem: 1253
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014