Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Reddy KE, Noh JH, Kim YH, Yoo MS, Doan HT, Ramya M, JungSC, Dong Van Quyen, Kang SW.

Đơn vị: Phòng Vi sinh phân tử

Đăng tại: Virology. 2013

Tập,(số),trang: 44(1-2):211-7.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1285
Ngày cập nhật: Thứ ba, 11 Tháng 11 2014