Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Inoue D, Yu N, Toyama T, Hoang H, Sei K, Soda S, and Ike M .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: International Symposium on Frontiers of Environmental and Industrial Biotechnology, January 21-22, Osaka, Japan.


Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1280
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014