Phòng Công nghệ sinh học enzyme

  • Phó Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Tuyên
  • Điện thoại: 04 37568260   
  • E-mail: dothituyen2003@yahoo.com

Tiền thân của Phòng Công nghệ sinh học Enzyme là Phòng Enzyme học, được thành lập năm 1993. Đến 4/2007, Phòng CNSH Enzyme học được thành lập từ Phòng Enzyme học và Phòng Công nghệ sinh học Enzyme theo Quyết định số 129/QĐ-CNSH, 20/04/2007.

Xem tiếp...