Các Biểu mẫu HTQT

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ra Quyết định số 330/QĐ-CNSH  ngày 08/6/2015  về việc ban hành "Quy chế hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ sinh học". Quyết định này thay thế cho Quyết định số 105/QĐ-CNSH ngày 10/4/2013 của Viện Công nghệ sinh học

Chi tiết Quy chế HTQT

Kèm theo là các mẫu biểu được sử dụng trong công tác HTQT của Viện.