Biểu mẫu Công bố Tiêu chuẩn cơ sở

Biểu mẫu hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm KHCN hình thành tại Viện. 

Download tại đây.