Nghiệm thu đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Thực hiện theo Quyết định số 1061/QĐ-VHL ngày 21/7/2014 của Viện Hàn Lâm KHCNVN)