ThS. Nguyễn Xuân Thụ

  • ThS. Nguyễn Xuân Thụ
  • Điện thoại: 04-38360853
  • Email: thuibt@ibt.ac.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 1993: Cử nhân, chuyên ngành Sinh hóa,  Đại học Tổng hợp Hà Nội

Năm 1998: Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh hóa, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1993 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.