Thành viên cũ

  • PGS.TS. Lê Thị Lan Oanh, nguyên Trưởng phòng (giai đoạn 1993 - 1999), đã nghỉ hưu
  • TS.NCVC. Nguyễn Hoàng Tỉnh, nguyên Trưởng phòng (giai đoạn 2000-2009), đã nghỉ hưu
  • TS. Nguyễn Quốc Thông, chuyển lên ban KH-TC
  • CN. Trần Thị Thơm
  • CN. Hoa Thị Thanh Hằng
  • TS. Trần Hài
  • TS. Lê Văn Quý
  • Ths. Nguyễn Thị Dung
  • CN. Trần Thị Nhung
  • CN. Đoàn Hữu Thanh